Regulamin
Regulamin sklepu lookoptyka.com

Regulamin obowiązujący od 25 sierpnia 2015 r.


I. INFORMACJE O FIRMIE
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.lookoptyka.pl jest prowadzony przez firmę usługową "FM POLAND" Agnieszka Fibic przy ul. Lektorskiej 33, 44-200 Rybnik, tel. 504517480 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5532090874, REGON 278131985


II. DEFINICJE
1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny: "FM POLAND" Agnieszka Fibic przy ul. Lektorska 33, 44-200 Rybnik, tel. 504517480.
3. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujących się pod adresem http://lookoptyka.com/Czas-i-koszty-dostawy

4. Dane kontaktowe:
Adres: "FM POLAND" Agnieszka Fibic przy ul. Lektorska 33, 44-200 Rybnik, tel. 504517480.

e-mail: biuro@lookoptyka.com

Telefon:

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://lookoptyka.com/Czas-i-koszty-dostawy
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Klient/Kupujący – zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, przy czym wymaga się aby osoba fizyczna składająca zamówienie była pełnoletnia oraz posiadała pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
12. Miejsce spełnienia świadczenia – jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu.
13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
19. Sklep/ sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lookoptyka.pl za pośrednictwem którego Klient/Podmiot Zagraniczny może złożyć zamówienie, a Przedsiębiorca zawrzeć umowę kupna towarów dostępnych na stronie.

20. Sprzedający:
"FM POLAND" Agnieszka Fibic przy ul. Lektorska 33, 44-200 Rybnik, NIP 5532090874, REGON 278131985, tel. 504517480.
21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
23. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
24. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:1
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, które
a) zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Konsumentem/Podmiotem Zagranicznym a Sprzedającym.
b) skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Przedsiębiorcą a Sprzedającym
32. Podmiot zagraniczny – Kupujący/Klient mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski


III. WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego "FM POLAND" i jest dostępny pod adresem http://lookoptyka.com/pl/i/Regulamin/3
2. Niniejszy regulamin określa m.in. zasady i warunki składania zamówień oraz ich realizacji, a także zasady realizacji uprawnień z tytułu rękojmi oraz prawo do odstąpienia od umowy (tylko dla konsumentów).
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:
a) dostęp do Internetu
b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
- Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,
- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,
- Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,
- Opera w wersji nie starszej niż 12.11.
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768
d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
e) zainstalowana obsługa wtyczek Adobe Flash Player
4. W celu skorzystania z zakupów w sklepie internetowym można zarejestrować się w ramach serwisu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym złożenia zamówienia.
a) w przypadku Klienta zarejestrowanego
Do rejestracji dochodzi poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz poprzez zaakceptowanie regulaminu.

b) w przypadku Klienta niezarejestrowanego
W celu złożenia zamówienia należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować regulamin.
5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania oraz dostępności towaru na magazynie.
2. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Czas ten obejmuje czas kompletowania i przygotowania towaru do wysyłki, nie obejmuje jednak dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze.
W przypadku niektórych towarów czas realizacji zamówienia jest dłuższy. W takim wypadku informacja o czasie realizacji umieszczana jest bezpośrednio na stronie Sklepu przy konkretnym towarze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (braku towaru w magazynie), termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu, nieprzekraczającemu 14 dni od dnia złożenia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany.
Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Dla płatności kartą kredytową oraz przelewem – powyższy termin liczony jest od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
Realizacja zamówienia jest możliwa do wyczerpania zapasów. W przypadku gdy zamówienie złożone przez Klienta zostało potwierdzone przez Sprzedającego, a produkt jest niedostępny, Sprzedający zaproponuje Klientowi możliwe rozwiązania, w tym również możliwość odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, Sprzedawca dokona zwrotu, w formie wskazanej przez Klienta.

V. DOSTAWA
1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
2. Koszty dostawy będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia.
3. Dostawa odbywa się zgodnie z formą dostawy wskazaną przez Klienta w zamówieniu.
3. Możliwe są następujący formy dostawy:

Za pośrednictwem firmy kurierskiej, wówczas Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostawy zgodnie z cennikiem dostawy, o którym mowa w pkt. 4.
4. Orientacyjne koszty dostawy dostępne w tabeli umieszczonej na stronie Sklepu http://lookoptyka.com/Czas-i-koszty-dostawy, a ich dokładnie naliczenie następuje w momencie składania zamówienia.


VI. CENY I FORMY PŁATNOŚCI
1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
2. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem http://lookoptyka.com/Czas-i-koszty-dostawy. Do zamówienia należy dodać koszty dostawy zgodnie z wybraną formą dostawy.
3. Możliwe są następujące formy płatności:
przelew bankowy na konto Sprzedawcy – płatność pobierana jest przez bank w chwili dokonywania przelewu. Dane do przelewu zawarte są w potwiedzeniu zamówienia wysyłanym do Klienta. Wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia lub numer klienta
Za pobraniem - płatność gotówką pobierana jest w chwili dostawy towaru
3. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem.
4. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie, w rozsądnym terminie, zamówienie i jego potwierdzenie przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Przed anulowaniem zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu zapłaty bądź potwierdzenia anulowania zamówienia.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Formy w jakich można złożyć oświadczenie:
mailem pod adresem biuro@lookoptyka.com
lub
"FM POLAND" Agnieszka Fibic przy ul. Lektorska 33, 44-200 Rybnik, tel. 504517480.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności.
Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania żadnych dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VII. RĘKOJMIA
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2, Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w IX rozdziale pkt 10.
12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądania usunięcia wady
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.


VIII. GWARANCJA
Jeżeli wraz ze sprzedanym Sprzętem dostarczona jest karta gwarancyjna producenta, bądź jakiegokolwiek innego niż Sprzedawca podmiotu w celu zgłoszenia roszczeń i/lub skorzystania z serwisu gwarancyjnego, należy zapoznać się z danymi kontaktowymi określonymi w Karcie Gwarancyjnej.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedający.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę "FM POLAND" Agnieszka Fibic przy ul. Lektorska 33, 44-200 Rybnik, tel. 504517480 danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.lookoptyka.com, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez FM POLAND


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie polskie przepisy.
2. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przesądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga polski sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów. Jeżeli Klient zawiera umowę jako Konsument, treść niniejszego punktu w żaden sposób nie narusza praw przysługujących mu z mocy obowiązującego prawa.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://lookoptyka.com/pl/i/Regulamin/3). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W przypadku umów zawieranych z Klientem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, umowa zawierana jest w języku angielskim.

Link do regulaminu obowiązującego do 25.12.2014 r.


do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl